Privacy.

Chiropractie Hellevoetsluis, gevestigd aan Muiderslotpad 3, 3223 DG, HELLEVOETSLUIS, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
Privacyverklaring.

Contactgegevens:
Chiropractie Hellevoetsluis
Muiderslotpad 3
3223 DG HELLEVOETSLUIS
0181-337929
www.chiropractiehellevoetsluis.nl
info@chiropractiehellevoetsluis.nl
admin@chiropractiehellevoetsluis.nl
Mw. L. Barendregt-Bijl is de Functionaris Gegevensbescherming van Chiropractie Hellevoetsluis zij is
te bereiken via admin@chiropractiehellevoetsluis.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Chiropractie Hellevoetsluis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Achternaam , Voorletters, Voornaam, Adres, Postcode, Woonplaats
Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres
Zorgverzekeraar en relatienr.
BSN, Beroep, Hoe heeft u over ons gehoord?
Vragenlijst lichamelijke klachten, Medicatie
Röntgenfoto’s / MRI, Behandeldatum + behandeling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Chiropractie Hellevoetsluis verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– Burgerservicenummer (BSN)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
admin@chiropractiehellevoetsluis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Chiropractie Hellevoetsluis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Het bijhouden van de behandelingen

Geautomatiseerde besluitvorming:
Chiropractie Hellevoetsluis neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Chiropractie Hellevoetsluis) tussen zit.
Chiropractie Hellevoetsluis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Klinix; dit programma zorgt voor het digitale dossier van de cliënten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Chiropractie Hellevoetsluis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Medisch dossierbewaartermijn 15 jaarop grond van de wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst WGBO.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Chiropractie Hellevoetsluis deelt de persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze diensten en als hiervoor uw expliciete en schriftelijke toestemming is gegeven.
Indien er sprake is van wanbetaling zullen uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats) wel
gedeeld worden met een deurwaarder om er zo zorg voor te dragen dat onze diensten betaald
Worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Chiropractie Hellevoetsluis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chiropractie Hellevoetsluis
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
admin@chiropractiehellevoetsluis.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Chiropractie
Hellevoetsluis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Chiropractie Hellevoetsluis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers of via
admin@chiropractiehellevoetsluis.nl